درباره ما

راگ و رنگ ِ جوان و پرانرژی، فعالیت توسعه محور و بلندمدت خود را در حوزه صنعت فرش ماشینی از دهه 90 آغاز کرد. راگ و رنگ لفظی است هندی‌الاصل و مشترک در هندی و فارسی به معنای نغمه و سرود. در تلاشیم نغمه و سرودی بسازیم تا همیشه برای شما ماندگار بماند.

 

مأموریت ما

راگ و رنـــگ ســـعی دارد تـــا واســـطه‌های موجـــود در بـــازار فـــرش را کنـــار زده و محصـــولات باکیفیت فـــرش را مســـتقیم از درب کارخانـــه بـــه دســـت مشـــتریان برســـاند. بدیـــن ترتیـــب می‌تـــوان گفـــت کـــه راگ و رنـــگ یـــک کسب‌وکار مبتنی بـــر مدل فروش مستقیم به مشتری است. حـــذف واسطه‌ها باعـــث کاهـــش قیمـــت نهایـــی فـــرش بـــرای مصرف‌کننـــده می‌شود؛ بنابراین راگ و رنـــگ بهینه‌سازی حداکثـــری عملیـــات را بـــرای کاهـــش هزینه‌ها بـــا حفـــظ امنیـــت و کیفیـــت عملیـــات، سرلوحهٔ کار خـــود قـــرار می‌دهد. از ســوی دیگــر بــازار فــرش متأثــر از اطلاعات غلطــی اســت کــه هــر فروشنده‌ای بر اساس مصلحــت خــود و کالایی کــه می‌فروشد حقایـــق را تغییـــر می‌دهـــد. درصـــدد هســـتیم تـــا بـــا ارائهٔ اطلاعات صحیـــح و بی تعصـــب، مشـــتریان بـــازار فــرش را در زمینهٔ خریــد آنلاین فــرش راهنمایــی کنیــم.

راگ و رنـگ به دنبـال تمرکـز بـر تولیـد و توزیـع محتـوای محصـول و محتـوای آموزشـی در حوزهٔ فـرش و محصـولات وابسـته از طریـق وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعـی و دیگـر رسانه‌های دیجیتـال خواهـد بـود. نتیجهٔ تــلاش مــا خریــدی مقرون‌به‌صرفه و آگاهانــه اســت کــه شــیرینی آن تــا مدت‌ها در دل مصرف‌کننده خواهــد مانـد؛ بنابراین راگ و رنـگ اگرچه در شـروع یـک فروشـگاه اینترنتـی فـرش خواهـد بـود؛ امـا تـلاش می‌کند سـبک زندگـی جدیــدی را مبتنی بــر لــذت بــردن از زیبایی‌های دنیــای فــرش چــه به‌عنوان هنــر و چــه به‌عنوان وسیله‌ای بــرای زندگــی بــرای مخاطبــان خــود بــه ارمغــان آورد.

 

چشم‌انداز ما

ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر کردن زندگی مشتریان با ایجاد سازمانی یادگیرنده و درحال‌توسعه مستمر

 

ویژگی‌ها

دارای یــک ســبد کامــل، متنــوع و ارزش‌آفرین از انــواع محصــولات و خدمــات موردنیاز مشتریان با انواع سلیقه‌ها

خلــق ارزش‌های کسب‌وکار و سرویس‌های نوآورانــه و جدیــد پیشتاز در ایجاد و توسعهٔ اکوسیستم دیجیتال فرش ایران

ارائهٔ انواع خدمات پایه و ارزش‌افزودهٔ صنعت و هنر فرش

دارای زیرساخت و فناوری بهینه‌سازی‌شده و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا

 

ارزش‌های ما

ارزش‌های داخلی و درون‌سازمانی ما: صداقت، مسئولیت‌پذیری و تعهد، ارائه نتیجه، کمال‌طلبی مثبت، مشتری‌محوری بوده و ارزش‌های برند ما خلق مشترک، شفافیت، چابکی، سادگی و نوآوری است.

 

با شماییم برای خلق یک زندگی پر از لذت، زیبایی و شادی!